loading...

Новини нашої компанії,
які дійсно важливі

Регулярна інформація за 2019 рік

Титульний лист

Зміст

Основні відомості про емітента:

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій(розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про посадових осіб емітента:

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Відомості про цінні папери емітента

Опис бізнесу

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
Інформація про стан корпоративного управління:
Річна фінансова звітність:

Аудиторський висновок

Звітність за 2020 рік
Contact us
all contacts
Kyiv, Ukraine

01013, 4A Promyslova Str.

(044) 545-71-24

General enquires

mail@kebk.com.ua

General enquires

browse map
You can contact us directly
open the contact form